ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ې ګ ې
ړې ګې ړ

ړ ې ړ ې ې ې ړ ې ړ
څ ې ې ږېږ

ېږ ګې ې ې
ې

ԁې
ځ ې ې ړ

ې
ې ې

ې ړې ۍ ګ ښې
ې څ ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .