ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 

 

ې ګې ڼې ړ ې
ېګ ې

څ ۍ ځۍ ټ恘 ԁېۍ ځ
ԁ څ

ې ښ
ې ړ

ې ګ ې
ې ې

ښ څڅ
ږ ې ې څ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .