ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ځ ې ې ې ځ
ډ ېږې ې ځ

ې ې ې ښ ټ
Ӂږۍ ې ې ځ

ې ې ې
ږ ې ځ

ې ې ړ ړ ڼ
څګ ې ې ځ

ې ړ ېږ ېږ
ې څ ې ځ

ځ ۍ ګ
ښ ې ځ

ԁ! ԁېۍ ړ
ۍ ې ټ ې ځ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .