ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ې ړ
ګې ړ

ې ډې ډې ې
ېېږ ګې ړ

ې ې ډ ې
΁ې ې ړ

ې ې ې ې ډ
ږ ښې ې ԁ ړ

ۍ ې ښ
ځ ې ړ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .