ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
  

ږ ې ړ ځې ړ
ګ ړ

ډ ! ې ږ ښ
ږ څ ځ ې ډې ړ

ډې ې
ډې ې ې ڼ ړ

ګ ګ ټ
ېې ړ

ې ې ږ
ې ګړ ړ

ې ې ړ ې
ګټ ړ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .