ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ې ې
ې

ږ ېږ ګې ړ
ې ۍ ې

څ ې ړ
ښې ې ԁ

ې څڼې ږ ې ې
ڼ

ې ړې ې ځ
ۍ ځ ځ ې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .