ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ړ ې ړ ې
ګ څ ګ ړ ې

ګې ږې сې ې
څ ې ړ ې

ړ ې ږ ې
ړ ښ ړ ې

ې ړ ې ګ
ې ړې ړ ې

ې ې څ ې
ۍ ړ ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .