ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
  

ګ
ې څ ړ ې ې

ړۍ ې ې ږ ګ
ږ ې ԁ ښ

ړ ې
Ӂڅ ټ

ږ څ ځ ې ړ
ځ ږ ې

ښ ښ ې ې
څ ې ې

ې ې ې ې
ې ې Ϙ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .