ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 

 

ې ښ ې
ښ ې

ې ړ ې ګڼ
ګ ښ ې

ګ ګ ې ښ
ښ ې ښ ې

ځې ې ۍ ې ځ
ښ ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .