ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ې ې
ګ ګ ې ګړ

ړ څ ۍ ښې ښ ېږ
څ ې ګ

ځ ې ړې ې ԁ ې ړ
څ

ښ! ې ړ
ښ ځ! ј !

څ ښ ځ ېږ
څ ې ځ

ې ې ې
ې څ څ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .