ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ԁ
ې ې ځ Ӂ

ې ې
ڼ ې

ڼ ګ ړ ګ
ې ېڅ

ې ډ Ӂ
ې ې Ӂ

ړ () ېږ
ښ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .