ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 

 

ځ څ ԁ څ
ې ې ړېږ ې څ

ې ې
ې ې ې څ

ې ې ښ ې ځ ږ
ې څ

ې ګ ې ښ ۍ
ګې ې ړې څ

ږ ې
ې ړ څ

ې ښ ټټ ې
ښې ړې څ

ټ ښ
ې ې ېږ ې ې څ

ې ګ ښ ې
ړ ډې څ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .