ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ې څ ې ې ې
ې ې ې

ې ې ښ ΁ې ښې ې ې
ې ې ې ې

ې ړ ټ
ې Ӂږۍ ې ې ې

څ ړ
څ ړ ېې څ ې ې ې

ې
ځ ځ ΁ ې ې ې

څ ې ې ېږ
ې ېږې ʘ ې ې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .