د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

ړ ږ....

ړ  ږ  ښ
  څ   ښ

ǘې ې ګ ې ې
    ܘ

ښ ې ј ې ګ
ړ ې  ګ     

ې ښ ې ګ
ګۍ    

ځځ   
ې   ې

ی     ۍ
    ګ

ۍ ړۍ
ړۍ    ې ښ


 

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .