د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 
 

یی ی ی
ښ ې
ښǁېی ښ ی

یې ګی ښ ی
ی یی ی ښ ښ ی
ۍ ی ې ګ
ښ ی
ې ښ ی ښ ی
ګ ی
ګ ښ ې ښ ی

ۍ یی
یې ګټ ی یی
ګ ښ ښ ی

یی ی ی
ې ښ
یې ې ډېې ی ړ ې ی
ښ ډې ګ ښ ی
ټ ښ ی
ښ ی

یی ی ی
ی ې
ې ې ښ ڼ
ې ې
ې Ӂ
ګ
ې ې
ې څ
یې ې

ېی ښ ی
ǡ
یی ی ی
ی ړ ې
ی څ ېړی
ې ی
ې ی ې څګ
ډې ګی ې
یښ یې ΁ ی یګړ
ی ګ ښ
ی ی ګ

ې یښیږ
ې یښ ړ ې ې ړ
ې ې ړ ړ
څګ ې

ی ی ی ړ
ې ړ ړ
- یی ی ی

یی ی ې
یی ې ږېې
یی ی ې
ې ګډې
ی ی

ګ ʘ ې
ی
ې ΁ ګ
ې ی


څړی
ې ېې ۍ
ګټ ی
ې ېې ǘ ګ
ی ې یګ
ی ړ ې
ې ې

ګ ې

ټ ړ ټ
ې ې ΁

یی ی ی
. . . .
΁ ΁ې ې ښ ې
ې ې ګټ ی ګځی ی
ې ی ی
ې ې ې ېی ی
ې ې ښ
ې ګۍ ی ی ی
ګ ګ ی ړیی ی

 

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .