د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 


ې ی یې
ۍ څګ ې
ې ګ
ګ ړ ېښ
ګ ڼ ې
ړی ی ې ځ ځیګ
څ ې ې ې څې
ې یې ګ
ې ې ږ ړ ږ
ږ ځ ې ګ
ݘ ې ګ ړ
ی ې ښ
څ " "  ګ ړ یږ
څ ګ

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .