د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

 

ې ګې ې ګ
ی ی ګ

ډ ې ې ی Ӂ
ې ې ټ ړ

ګګی ʘی ګټ ی ې
ې

یې ې ڼ ې
ړ ڼ ې

څ Ԙ
ی ې
ې ې ی

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .