د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

 

ډې ښې ی
ې ښې ی

ړ ې ی یی ی یې ړ
ې ی څ ښې ی

ړ ې ڼ
یې ړ یې ړ ږ ښې ی

ړ ی ڼ ڼ ړ
ښې ی

ړ ی ی ی
ګ ې ټ ښې ی

څ ی ""
ې ښې ګ ښې ی
 

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .