د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

 
 

ښې څ ې ګ ې
ړ ې ټ ټڼی ې

ټې ې ېږ ې
ی ې

ټۍ ټ ګ
څګ ې ځ ې

ښې یې ګ
ې ګ ې

ی ی ې
ڼې ې ې

ې ړ ې ړ ې ړ ی ې ړ
ې یې ې

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .