د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

 

ښې ړ
ې

΁ ی ې څ ځی
څ ې

څ ې ړی
ې ړ ړ

یې
ډ ړ ړ

یګی ړ ړ
ېې ګی ګ

ګی


ی

ې ԁ څګ

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .