د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

ګ څګ ښ
ګ ړ ړ

ګې ې  ډې ې ړ
ړ ړ

ډې ې ړ ې ړ
  ړ ړ  

ګګ ې ې јړ
ې ړ ړ

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .