ښ ګ

  ړۍ ڼ

 


ې

ې ې
ځ ښ
ی ې ېښ
ې ې ښ

ښې
ښې

ی ې ښځې څې ډې ړې
ې ږې ډې ړې

ی
ځ ی

ې ې
ې ې


ی ی
 

  ښ ګ 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .