ښ ګ

  ړۍ ڼ

 ډې ې ې
ډې ې ې

ډې ړ
ډې ې ګ ې

ې ړ Ӂ
ډې ې ټ ې

ګ ړ ې
ډې ې ې ې

ј څ
ډ ې ې ې ې

ې ې
΁ ې

ې ې ې ی
ې


ې ې


ې ې

ی ې ړ
ډې ې ګ ې ې

  ښ ګ 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .