ښ ګ

  ړۍ ڼ

 


ړ ی
ې ې ې ې ې ی

ې ی
څګ ې ې ی

ې ې ې ې ې ښ ی
ې ګ ې Ә ی
 

ې ې ښ ګ ې ې
ۍ  ی

ی ې
ځ ی

ی ې ې ړ
ټ Ӂ ی

ی ښ ΁ ړ
څ ښ ی

ی
څ ګ ی

  ښ ګ 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .