ښ ګ

  ړۍ ڼ

 


ښ ی
ښ ړ ګ ګ

ې ې
ی ې ګ

ڼ ې ږ ځګ
ګ ې ګړ ړ ړ

ې ډې ې Әۍ ګ
ې ې јې ړ

ګ ې ړ ښ ې ې
ډ ې ې ې ې ږ ګ

ې ی ړ
ې ځ ی ښ

  ښ ګ 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .