ښ ګ

  ړۍ ڼ

 


 

ۍ ې ګ
ې ې ګ

ې ΁ ړ
ې ګ

ې څښ ړ
ې ګ

ې ې ږ
څ ی ې ګ

Ԙ ې ړ
ې ی ګ

ډ
ې ګ

ی ړ
ښ ې ړ ګ

  ښ ګ 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .