ښ ګ

  ړۍ ڼ

 


ې

ې
ټ

ې ې
ې ې

ې ځ
ې څښ ځ

ې ې
ړ ې

ې ې ې ړ
ښ ې јړ

Ԙ
ډ 

ې ږ


ی ی ې

  ښ ګ 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .