ې   " "

  ړۍ ڼ

 

ږ ږ ړ ږ ې
ږ ړ

ښ ږ ښې ǘړ
јی ϡ

ږ ځې
ږ ټ Ә

ږ ې ښ
ې Ӂ ږ

ږ ټۍ ږ ړ
ړ ې

۲۰۰۲


 

  ې " " 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .