ې   " "

  ړۍ ڼ

 

څې څې څې ې ړې
ې ې ړې

ړ
ې ې ړې

ې ړ ټ
ږې ې ړې

ې ښ
ښ ې  ې ړې

ګ ړ ڼ
ǁ ې  ې ړې

ې ې ې ړ
ې ې  ې ړې

ښ ګې ې ښ
ې ځ ې  ې ړې

ې ړ څې ې
(ې)  ې ړې


 

  ې " " 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .