ښ " ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ښ


ځ ې ΁ ې ړی ی
ښ ΁ ǘ ې ی ی

΁ ګټ
ښی ې ښ ښ ګټ
ې ې ې ې ی ی
ښ ΁ ǘ ې ی ی

΁ ې ې ې ې ې
ې ې ې ې
ې ԁ ې ځېی ی
ښ ΁ ǘ ې ی ی

ې ې ږېی ې
ږ ګې ې څ ې ی ې
ې ړی ې ې ېی ی

ښ ΁ ǘ ې ی ی

ګ ې ې ې ځ څ
ې څ
ې ښ ې ړۀ ېی ی
ښ ΁ ǘ ې ی ی

ې ې ې ښ
ی ې ېړ
ې ګ ښ ټی ی
ښ ΁ ǘ ې ی ی

ې ړی ې ړ
ګ ې ښ څ ې ګ ړ
ښ ځې ی ی
ښ ΁ ǘ ې ی ی

  ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .