ښ " ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ښې ې


ښ ډې ې ښې ې
ښ ځ ې ې ړ ښې ې

ټ ښǁې ښ
ې څۀ ښې ې

ی ې јړ ګې ې ښې ګې
ګ ښ ښې ې

څګ ګ ې ګې
ځ ې ښ ې ښې ې

ړ ې ړې
΁ ې ښې ې

ېی ې ښ
ښ ښ ږې ې ښې ې.

  ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .