ښ " ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ی ی


ټ څښ ې
ې ې ې ې

ړۀ ͘ ې
ځ ګ ې

ې ې ې
ǘ ټ ې

ځی ې ې ې ې Ԙ
ې ې ې ې

ږ څګ ړ
ړ ې ې

ې ی
ې ی ې

ې څ ی
ې ې ې

ې ې ړ
ې ې

  ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .