ښ

  ړۍ ڼ

 

ی ې


ګ ګډ
ې ټ ګ
ګې ې ښ
څ ګ
***
څ
ې Ӂې ې ې
ګ
ړ ګې ې
***
ړ ښ څې
ې ې ګ ې
ګ ګ
ې ې ګ ې
***
ې ېږې
ښ
ې
ګډی
***
څ ګۍ
ې
Ӂ ګ ې
ښې ی ې
***
ښۍ ې
ې ې ښ
ې ې
ښې څ ښ
***
Ԙې ې ې ېی
څ ېې ږ
ې ې ې ړ
ې ԁې ږ

***
ۍ۲۲۲۰۰۶- ښ ۵:۵۵
ǡ

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .