ښ

  ړۍ ڼ

 

ې ګ ې ې ېې ښې
ګې ې ځېې ېې  ښې

څ ې
ېږ ې ې ځېې ښې

ګ  ړۍ ګځږ
ې ښ ې ګډېې ښې

ړ ې ګړ  ښ ې ې
ې ځی ګېې ښې

ټ ړ   ښ
ډې сېې ښې

ښ ښ ې ې ټ
ې ې ې ځېې ښې

() ې ǘړ ʘړ
ږ ټټ ې ښې

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .