ښ  

  ړۍ ڼ

ې
ې ې

ې ې
ې

ړ
ې ړ ځی

ې ی ی
ښ ښ ې

ې څ ګ ړ
څ ې

ړې
ې ړې

ی
ی ې ګ

Ԙې ې ǘړې
ې ړ

΁ ی
ې

ې
ې ړې ې ځ

ې ۍ
" " ړ

" " ړ ګ ړ
ې ǁې ې ړ

 

  ښ  

  ړۍ ڼ

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .