ښ  

  ړۍ ڼ

 

ی ښی
ټ ې

 

...
ې ...
...

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .