ښ " "

  ړۍ ڼ

 
 


 

: ...
: ځ...
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .