ړۍ ڼ

    ښ   " "
 ی ځې ܁ ی یڅ ڼ
ܘ ځ ی
 

ی
ی ې ځی ې ی
 

ټ ړی
یې ړې ی ټی ې ې
 

ې ټی څ ی ړ!
ی ښ ړ ی ې
 

څ ځ څ ې ې ېې
ې ی یی ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .