ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 ې ډی
ی څ ی ی
څ څ

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .