ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ښې ګې

ې یې ښې ګې
ګ ې ې ګې

ډی ډی ړی ی
ځ ې ښ ې ې ګې

ې ې ی
ی ی ې ې ې ګې

ټ یګۍ ی
ګ ښ ې ږې ګې

ګ
ې ړ ې ګې

Ҙ ړ ی ړ
ګی ړی ښې ګې

ی ی
ی ږې ې ې ګې

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .