ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ږ یې ی ی

ږ ی ې
ګ ې ی څښ

ی یښ
ې ی ې

ډګ ۍ ې ښې ړ
ې ې ی ΁ ی

ځی ې ځ ږ ی ی
ی ې ګې ی ړ

ی ی ړۍ ԁ ې
ړ ړ ښ ې ېی

ې ښ ی ی
یې ې ی

یې ی ی ې ې ی
ی ΁ ې ی

ږ یې یښې یې
څ یې ځی ې ږ ږ ړ

یې ې ډ ړ ړ
ی ΁

ږ ې ې ځ
ی ې ی ی ی

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .