ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ېۍ ی


ی ې یې Ԙ ǘ ځ
ړ ې ېی ځ

ی څی ړ
ې ې ځ

ѐې ې ی ډی ړ
ی ې ځ
 
ړ یې ی ې
ی یې ړ э ځ
 
ې یې
ړ ځ

یې ې ی ړ
ځ ی ѐ یې ځ

ی
03.01.2003

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .