ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ېځی

ې ی ې
یې یی ګ

یې ی ی
ې ی ې

ې ی
ځ ی

ی یې ړګی ی ی
ې ګ

ړ ې ې ی ی ی ی
ې څ

ی ԁ یې ګ ې ی یږ ی ی
ځی ې ګګ

ې ې ی ی
یې یې ې
 

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .