ړۍ ڼ

   ښ  " "
 

ښ


ې ی یې
ی ی ښ
ԁ ځې ې ې یې
ې څ ې ګ
Θې ښ یږې
ی ځ ې ړ ې
јړ ی
ځ ځۍ ې ښځ ی
ی یی ړ
ښ یې ڼ ځ ړ ʘ
ې ې ټیټ
ګ ګ
ښ ګ ې ګځ
ښځ ی
ښ ی ی
ی ږ ی ټ ې ګ
ی ی ډ ی
ښ ځ ړ Ә

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .