ړۍ ڼ

   ښ  " "
 

()


ی ې ې ی ی
΁ ې ǘ ی

ی ی ې ټ
ǘ ښځې ȍ
ې ی Θې ښېې  ی
ړ ښ ې ې ی
ی ې ې ی ی

یې ΁ ې ځ ړې
ټ ی ی ړې
ј ړۍ ې ی ښ ړې
ځړ ې ی -ی ی
ی ې ې ی ی

ی ږ ې ې ړې
ی ټ ی ې ی ړې
یې ԁ ځ یې ګ ړې
ګ یې ړې ډې ی
ی ې ې ی ی

ښځې یې ډې یې یی ړې
ی ی ښ ړې
یې ǘ ړې
ې ې ی Ӂ ی ی
ی ې ې ی ی

څې ښې ډ ړ یې ړې
ې ړې
یې ی ې ی ړې
ښځې یې ډ ې ی
ی ې ې ی ی

΁ ی ړې
ی ΁ ی ې ړې
ړې ڼۍ ږ ړې
ځې ی ǘ ی
ی ې ې ی ی

ی یې ټ ړ
ې ی ې ړ
ږ ړې
څېړ ی
ی ې ې ی ی
΁ ې ǘ ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .