ړۍ ڼ

   ښ  " "
 

 


ګ
ې ۍ
یۍ
ې یې یړ ټۍ

ی ې ی ې
ی ی ځیږ ې
ی ی ی ې
ې یې یی ی ې
ګ ې ۍ

ې ټۍ ګ
ی ې ی ې ې
ګګټ ې ېږ ې
ݘ ې ی ې ې ې ګۍ
ګ ې ۍ

ی یږ یڅ Ӂی ی
ړ ې یږ څ یې
ی ې یږ ښ ځ ځی
ځ ې یې ΁ ی ګۍ
ګ ې ۍ

یی ړړې ی
ی ی ړ ړې یې ړې
ی ې ړ ړې ې
ۍ
ګ ې ی
یۍ ې یې یړ ټۍ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .