ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 

( )ې

ښ ښ
ې ښ
ې
ښ
ې
ېی ړ ېږ
ښ ې ی ړې ې ې
ځ ې јړی ځې ې ې
ړ ځ
ې ې ړې ې
ې څڅ ړ
ګ ې ی
ې ړ
ښ ې
ېې ې ځې ې
ې ځ
ښې ې ې
 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .