ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 ټ ګ ڼ ې
ې ټ ړګې ڼ ې

ړ
ې ی ې

ې Ϙې
ې ې ې ې

ږ ې ړ ې ې
ځ ې ګ ې

ې ږ ګ
ې ې

ې ې ګ ګډې јړ
ј ې ې ړ ې

ې ړ ې
ې

ې
ړ ې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .