ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 ړ ې ې ی
ې ی ی ړ ې ΁

ۍ ښګ ښ
ې ې ی

ې ې ې
ې ې ی ې ې

ګ ې ې ې ښې ې ې
ټ څڅږ ی ی

ړ ې
ډې ړ ې ې

ې ې ګځې
څ ې څې ګې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .