ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 ګې ښې ې
ړ ړ ې ې

ښ
څ ې ې ې

Ӂ ې ړ
ǘ ډ ګ ې

ګ ې ې ښې ټ ڼ
ې ې

ې ې ښ ړ ډ
ې

ګ ې
ې ډې ړې ې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .